Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora oraz warunki współpracy i zawierania umów w ww. zakresie.
 2. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej marcin@banasinski.pl oraz nr tel. 604546091
 3. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.www.szkola-worksite.pl poprzez zamieszczenie stosownego wpisu.
§2 Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umownych występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Organizator – Marcin Banasiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Banasiński w Warszawie, ul Kalinowa 55, o5-532 Chojnów, NIP: 5261637101

Szkolenie – każda usługa szkoleniowa będąca Szkoleniem Własnym lub Szkoleniem Współorganizowanym;

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała się skierować Uczestnika do udziału w Szkoleniu;

Uczestnik– skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub osoba, która samodzielnie zgłosiła się na Szkolenie

Szkolenie Własne – szkolenie organizowane tylko przez Organizatora;

Szkolenie Współorganizowane – szkolenie organizowane przez Organizatora przy współudziale Współorganizatora;

Współorganizator – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna współorganizująca Szkolenie Współorganizowane razem z Organizatorem;

Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia Własnego lub Szkolenia Współorganizowanego zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;

Umowa – zespół oświadczeń woli składanych przez Strony w formie wskazanej w Regulaminie, których przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej.

Portal – administrowana przez Organizatora strona internetowa, znajdująca się pod adresem www.seitai.pl

Zgłoszenie– złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Szkoleniu;

Formularz Zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Portalu, za pomocą którego Zamawiający przesyła Organizatorowi niezbędne dane w celu zgłoszenia Zamawiającego lub Uczestnika na Szkolenie.

Potwierdzenie Udziału – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Organizatora do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie opłaty wpisowej stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy;

Strony – łącznie Organizator i Zamawiający;

Strona – Organizator lub Zamawiający;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dzień – dzień kalendarzowy;

RODO– Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3 Postanowienia ogólne
 1. O ile Strony nie postanowią inaczej Umowa zawarta jest na podstawie Regulaminu
 2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia za pomocą Formularza Zgłoszenia i potwierdzonego Potwierdzeniem Udziału,
  2. poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia w innyej formie niż Formularz Zgłoszenia,
  3. w wyniku zawarcia przez Strony osobnej umowy pisemnej dotyczącej realizacji Szkolenia na rzecz Zamawiającego przez Organizatora.
 3. Zamawiający zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Uczestników za niewypełnienie powyższego obowiązku.
§4 Informacja nt. Szkoleń
 1. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby:
  1. Szkolenia było prowadzone przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie, której dotyczą Szkolenia,
  2. Uczestnik Szkolenia otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe, ułatwiające nauką na Szkoleniu,
  3. Szkolenia odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
  4. Uczestnicy na Szkoleniu mieli dostęp do sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia Szkolenia.
 2. Szkolenia realizowane są według programów autorskich zamieszczonych na łamach Portalu,
§5 Zawarcie Umowy
 1. Umowa może być zawarta poprzez:
  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego,
  2. dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia poprzez Portal.
 2. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego opłaty wpisowej, o której mowa w § 7 Regulaminu Organizator  prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału.
 3. Przesłanie Potwierdzenia Udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie, w tym przerwy w działaniu lub w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
§6 Odwołanie Szkolenia, zmiana organizacji Szkolenia, wypowiedzenie Umowy
 1. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia w terminie do 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Zamawiającego, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zwróci Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych uiszczoną przez niego opłatę. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Zmawiającemu przysługiwać będzie do dnia nowego terminu Szkolenia prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą.
 4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez względu na przyczynę, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Po upływie tego terminu wypowiedzenie umowy wymaga wykazania ważnej przyczyny.
 5. O zachowaniu terminu z ust. 4 decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Organizatora w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika  Zmiana Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu wymaga powiadomienia Organizatora przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§7 Uczestnicy
 1. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia Uczestnika Szkolenia będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Uczestnik w trakcie Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu tego Szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 3. O ile Uczestnik wyrazi takową zgodę Organizator może utrwalać przebieg Szkolenia (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, jak również do wykonywać w trakcie Szkolenia fotografię, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/Uczestników.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia.
 5. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko podane w Formularzu Zgłoszenia będzie widniało na przygotowanym przez Organizatora certyfikacie lub zaświadczeniu.
§8 Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty
 1. Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie określonej przez Organizatora w Portalu.
 2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przygotowanie indywidualnych zaświadczeń.
 3. O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za Szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na 21 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora informację o sposobie i terminie płatności – z uwzględnieniem ewentualnej konieczności uiszczenia opłaty wpisowej. Zamawiający każdorazowo otrzyma informacje od Organizatora o wysokości opłaty wpisowej.
 5. Brak terminowej wpłaty opłaty wpisowej może skutkować automatycznym usunięciem Zgłoszenia Zamawiającego.
 6. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność prawidłowych Zgłoszeń.
 7. Płatność na rzecz Organizatora może zostać dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Organizatora.
 8. Płatność na rzecz Współorganizatora Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie.
§9 Prawa autorskie
 1. Przekazywane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego.
 3. Za wyjątkiem przewidzianym w ust. 2 powyżej zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
§10 Dane osobowe
 • Administratorem danych przekazywanych przez Zamawiających i Uczestników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako ,,RODO”) jest Organizator.
 • Z Organizatorem można kontaktować się na adres i w sposób określony w § 1 ust. 2.
 • Organizator przetwarza takie dane Uczestników i Zamawiającego jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres mail, a także numer rachunku bankowego.
 • ISP przetwarza dane osobowe w celu:
 1. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy o przeprowadzenie kursów, w tym dokonania rejestracji, przeprowadzenia kursu, czy wystawienia certyfikatu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 2. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 3. obroną przed roszczeniami, które mogą powstać w trakcie oraz po realizacji umowy o przeprowadzenie kursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. wystawiania faktur/paragonów oraz przyjmowania płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 7. realizacji próśb Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 8. kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 9. przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych produktów na podany adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda).
 10. Odbiorcami danych osobowych sektroniczną – w zakresie oferowanych produktów na podany adres mail (podstawa prawna h umów powierzenia dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji świadczeń wynikających z Umowy, w tym w szczególności biurom rachunkowym i podmiotom zajmującym się windykacją. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punkcie poprzednim.
 11. Okres przechowywania danych wynosi:
 12. w zakresie danych znajdujących się w formularzu Zgłoszenia – przez okres do przedawnienia roszczeń, który wynosi 10 lat od dnia rozwiązania umowy (z tym, że w przypadku wprowadzenia nowelizacji kodeksu cywilnego okres ten będzie wynosił 6 lat od dnia rozwiązania umowy);
 13. w zakresie danych zawartych na fakturach i paragonach – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 14. Organizator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 15. Uczestnik oraz Zamawiający w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawnieni są do domagania się od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Uczestnik lub Zamawiające uprawnieni są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie może dojść do zawarcia Umowy, czy wysne, jednakże bez.
§11 Reklamacje
 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie oświadczenie przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
  2. przedmiot reklamacji (nazwa Szkolenia, termin i miejsce jego realizacji itp.),
  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  4. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora;
  5. wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
  6. podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania.

§12 Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.szkola-worksite.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony

 

beton barbekü